Viktig information om ACTA (2017-11-07)

Viktig information om ACTA (2017-11-07)


Från 1 januari träder nya bestämmelser in om registrering av handlingar inom Svenska kyrkan.

Bl.a införs en klassificeringsstruktur och nya prefix på de register (diarium) som existerar idag.

Vissa aktiviteter behöver utföras i systemet innan årsskiftet.

Kyrkostyrelsen har fattat beslut, SvkB 2016-6, om närmare bestämmelser för registrering av handlingar. Bestämmelserna innebär bl.a. att man inför nya enhetliga begrepp för de delar som ingår i registreringen av handlingar. Man inför också en ny, tvingande, klassificeringsstruktur med nya klassificeringskoder som ska ersätta de gamla diarieplanerna.

ACTA stödjer den nya klassificeringsstrukturen.

 

Utöver detta ska registren (diarium) få enhetliga prefix vid sättande av diarienumret och löpande numrering vilket ACTA stödjer fullt ut, t. ex BV2018-01 för ärende nr 1 i begravningsverksamhetens register för 2018.

Några register (diarium) måste ev. ändras prefix på.

 

En stor vägledning för registrator eller andra som registrerar handlingar har också tagits av fram Svenska kyrkan i form av nya bestämmelser om vad som ska registreras samt en översiktlig och uttömmande dokumenthanteringsplan som för varje handlingstyp visar hur handlingen skall behandlas/bevaras. Det finns även mer detaljerade föreskrifter för personalakters hantering.

Läs hela nyhetsbrevet här

Tillbaka